Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Quyết định thu hồi đất của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Lệ Thu tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Thực hiện Thông báo số 1282/TB-UBND ngày 26/02/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi đất và cho phép khảo sát, đo đạc lập dự án đầu tư Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1414/TTr-TNMT ngày 12/12/2017 và Báo cáo số 760/BC-TTĐ ngày 13/12/2017 của Tổ thẩm định (Phòng Tư  pháp),

Quyết định thu hồi 7.015 m2 (3.541 m2 đất đất trồng cây hàng năm và 3.474 m2 đất trồng lúa) của hộ ông (bà) Nguyễn Thị Lệ Thu thuộc thửa đất số 420, 424, 475, 476, 477, 479, tờ bản đồ số 12, tại xã Giang Điền theo Trích lục và Biên vẽ khu đất bản đồ địa chính số 180/TLBV tỷ lệ 1/2000 do Công ty TNHH Khảo sát và Xây dựng 6 thực hiện ngày 26/3/2012 và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai kiểm tra, xác nhận nội nghiệp ngày 28/3/2012.

Lý do thu hồi đất: để thực hiện dự án xây dựng Khu dân cư – dịch vụ Giang Điền, tại xã Giang Điền, huyện Trảng Bom.

 

Nội dung Quyết định:Thu hoi dat cua ba Nguyen Thi Le Thu.pdfThu hoi dat cua ba Nguyen Thi Le Thu.pdf

 ​


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Ngày thông báo: 27-12-2017
In nội dung