Skip Ribbon Commands Skip to main content

 Lượt truy cập:

 

 Nội dung thông báo

 
Thông báo thay đổi thời hạn nhận bài dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 1

​    Thực hiện Công văn số 1274-CV/BTGTU ngày 27/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thông báo thay đổi thời hạn nhận bài dự thi Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy thông báo thay đổi thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15//12/2017 thành ngày 15/10/2017.

    Đề nghị các đơn vị có bài dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đúng thời gian trên.


Người thông báo: Phòng Văn hóa và Thông tin
Ngày thông báo: 27-08-2017
In nội dung