Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng bộ và nhân dân huyện Trảng Bom ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Thông báo chi tiết

Tiêu đềQuyết định số 6615/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND huyện V/v bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý
Nội dung

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2012 của UBND tỉnh Đồng Nai V/v ban hành quy định quản lý và phân cấp thẩm quyền quản lý công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện;

Căn cứ Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ huyện tại Tờ trình số: 217/TTr-NV  ngày 25 tháng 7 năm 2022,

QUYẾT​ ĐỊN​H:

Điều 1. Bổ nhiệm lại bà Lưu Thị Ngọc Quế, giữ chức vụ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Điều 2. Thời gian bổ nhiệm lại chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 26/7/2022.

Điều 3. Bà Lưu Thị Ngọc Quế được hưởng lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và bà Lưu Thị Ngọc Quế căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.​


8473_1.pdf8473_1.pdf

Ngày đăng8/8/2022 10:24 AM
Tập tin đính kèm

Các thông báo khác

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN TRẢNG BOM - TỈNH ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

Giấy phép số: 01/GP-TTĐT do Sở TTTT Đồng Nai cấp ngày 25/02/2014
Chịu trách nhiệm chính: Bà Lương Thị Lan - PCT UBND huyện - Trưởng Ban Biên tập.
Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Trảng Bom, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

Điện Thoại: (0251). 3866259; Fax: (0251). 3866405

Website: http://trangbom.dongnai.gov.vn - Email: ubnd-tb@dongnai.gov.vn

Ghi rõ nguồn " UBND huyện Trảng Bom" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.