Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Trị "bệnh" lười học tập lý luận chính trị

Title

Trị "bệnh" lười học tập lý luận chính trị

Loại tin

Chính trị - Xã hội

Loại tin:ID

60

Đoạn tin ngắn

Việc học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng là công việc rất quan trọng, là quyền lợi, nghĩa vụ, yêu cầu và trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên. Song, do nhận thức chưa đầy đủ nên một bộ phận cán bộ, đảng viên lười học tập lý luận chính trị.

Nội dung

Việc học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng là công việc rất quan trọng, là quyền lợi, nghĩa vụ, yêu cầu và trách nhiệm của mỗi tổ chức Đảng, đảng viên. Song, do nhận thức chưa đầy đủ nên một bộ phận cán bộ, đảng viên lười học tập lý luận chính trị.

Cán bộ, đảng viên xã La Ngà (H.Định Quán) học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Hằng
Cán bộ, đảng viên xã La Ngà (H.Định Quán) học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phương Hằng

Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chỉ rõ: nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là một trong 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chưa nhận thức đầy đủ về học tập lý luận chính trị

TS Vy Văn Vũ, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh cho rằng, thông qua việc học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước nhằm tạo thống nhất ý chí, hành động trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, thúc đẩy đất nước không ngừng phát triển về mọi mặt.

Tuy nhiên, việc học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng còn những hạn chế. Một bộ phận đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu trách nhiệm trong học tập nên chưa nghiêm túc học tập, thậm chí lười học. Bên cạnh đó, cách thức truyền đạt chủ trương, đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có lúc, có nơi chưa phù hợp từng đối tượng, chưa truyền cảm hứng để thu hút người học.

Cùng với những nguyên nhân về phía người học thì còn có những nguyên nhân khác như: một số cấp ủy địa phương, cơ quan chưa thực sự quan tâm, bám sát thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Dù tỷ lệ học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở các đơn vị khá cao nhưng mục đích cao cả của việc giáo dục và nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của người học và chất lượng học tập ra sao, kết quả như thế nào mới là điều quan trọng.

Mặt khác, một bộ phận báo cáo viên khi truyền đạt nghị quyết, chỉ thị mới chỉ chú ý truyền bá tri thức, không quan tâm truyền cảm hứng, thiếu tâm huyết trong giảng dạy. Đôi khi báo cáo viên chưa nắm chắc nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ báo cáo viên cũng như kỹ năng phân tích đánh giá, định hướng, dự báo tình hình và giải quyết những vấn đề đặt ra, trong khi cán bộ, đảng viên ngày càng có trình độ chuyên môn cao nên chưa đáp ứng nhu cầu học tập của cán bộ, đảng viên.

* Nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị

Nhiều ý kiến nhận định, muốn ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên thì phải chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị. Trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã đề ra yêu cầu đối với cấp ủy, tổ chức Đảng phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng cấp, từng ngành, từng địa phương.

TS Vy Văn Vũ đề xuất, để nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, với những tiến bộ khoa học công nghệ, cán bộ, đảng viên có điều kiện tiếp nhận dễ dàng, nhanh chóng nghị quyết của Đảng. Song, thực tế chưa có hình thức nào tốt hơn và thay thế được việc học tập nghị quyết do đội ngũ báo cáo viên của Đảng trình bày. Ở hình thức này, người học được phân tích, liên hệ các nội dung học tập một cách cụ thể bằng ngôn ngữ sinh động, có sự tương tác trực tiếp người học và người truyền đạt tri thức mà hình thức khác không có.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom Chu Thị Mây nhận định, giảng dạy lý luận chính trị suy đến cùng là truyền cảm hứng, niềm tin khoa học vào hệ tư tưởng, đường lối của Đảng, do vậy phải xây dựng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có trình độ chuyên môn, kiến thức, phẩm chất, năng lực, uy tín cao. Nếu người đi giáo dục thiếu niềm tin, hoặc nói một đằng làm một nẻo, không là tấm gương tốt thì không thể truyền được niềm tin cho người khác.

Song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, báo cáo viên, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa cho rằng, cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên không hiểu đúng đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thì không cụ thể hóa, triển khai thực hiện đúng đường lối, nghị quyết của Đảng; mơ hồ, thiếu lý lẽ để “giải thoát” cho chính mình trước những quan điểm sai trái, thù địch, phản động.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy nhấn mạnh, vừa qua Trung ương đã ban hành, bổ sung nhiều quy định về công tác xây dựng Đảng, do đó từ năm nay Ban Thường vụ Đảng ủy khối sẽ tập trung thực hiện nghiêm túc hơn nữa việc lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Các lớp tập huấn, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghị quyết, chỉ thị của Đảng sẽ phải được tổ chức bài bản, quy củ hơn, vì nhận thức không thông sẽ không thấu suốt công việc, không có quyết tâm thực hiện. Nhận thức chưa thấu đáo, thậm chí lệch lạc sẽ dẫn đến cách làm sai lầm, gây tai họa cho tổ chức Đảng, đảng viên. Do đó, các tổ chức Đảng phải tổ chức quán triệt nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy cho thật rõ.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh BÙI QUANG HUY bày tỏ: “Chúng ta không ham mở thật nhiều lớp để hoàn thành chỉ tiêu, để có những con số đẹp trong báo cáo mà phải tập trung vào mục tiêu công tác tuyên truyền như lời dạy của Bác Hồ: Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân biết, dân hiểu, dân tin và dân làm. Bởi lẽ, phải làm tốt công tác tuyên truyền học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng là do thời gian qua từng có trường hợp hiểu và thực hành sai nguyên tắc của Đảng một cách sơ đẳng”.

Phương Hằng​ (Báo Đồng Nai)

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

52

Audio File Name

 

Tác giả

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 5/11/2022 9:17 AM by DONGNAI\tinhlq
Last modified at 7/30/2022 2:37 PM by System Account