Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Loại tin

Tin hoạt động cơ quan

Hiển thị chuyên mục tin ở trang chủ

Yes

Thứ tự

3

Display

Yes

url

 

Nhóm chuyên mục tin

Nhóm 1 hiển thị trên trang chủ

Nhóm chuyên mục tin:ID

1

Chuyên mục tin cha

 

Chuyên mục tin cha:ID

 

Hiển thị chi tiết

Yes

MauSac

 

Chuyên mục thống kê

Yes

Attachments

Created at 5/10/2014 9:20 AM by DONGA-SERVER\Administrator
Last modified at 8/3/2020 8:43 AM by System Account