Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Dân tộc

NoiDung

Phòng Dân tộc

​              Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Phòng Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân huyện; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai.

          Xây dựng và dự thảo các quy định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, đề án, chính sách, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực công tác dân tộc

 

Họ và tên: 
Ngày tháng năm sinh: 
Đơn vị công tác: Phòng Dân tộc huyện
Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 
Trình độ học vấn: 
Trình độ chính trị: 
Trình độ chuyên môn: 


DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:41 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:13 AM by System Account