Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Tư pháp

NoiDung

Phòng Tư pháp

      Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Theo dõi thi hành pháp luật; Kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm soát thủ tục hành chính; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Nuôi con nuôi; Hộ tịch; Chứng thực; Bồi thường nhà nước; Trợ giúp pháp lý; Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật trong phạm vi địa phương 


Họ và tên: NGUYỄN VĂN THÀNH
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1976
Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Tư pháp huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật​​​, Cử nhân chính trị ngành Kiểm tra, Thạc sỹ Quản lý kinh tế
 
Nguyen Van Thanh (UBND).png

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:39 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:17 AM by System Account