Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Phòng Tài nguyên và Môi trường

Title

Phòng Tài nguyên và Môi trường

NoiDung

Họ và tên: LÊ MẠNH HÙNG
Ngày tháng năm sinh: 13/9/1975
Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý kinh tế 

 

Le Manh Hung (UBND).png

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:39 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:17 AM by System Account