Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Văn hóa - Thông tin

NoiDung

Phòng Văn hóa - Thông tin

          Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.​


Họ và tên: PHẠM THỊ LỆ THỦY
Ngày tháng năm sinh: 29/8/1976
Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa Thông tin huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2005
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Luật
Pham Thi Le Thuy (UBND).png

 


DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:38 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:21 AM by System Account