Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Giáo dục và Đào tạo

NoiDung

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

​         Là cơ quan quản lý, chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện

 

Họ và tên: LƯU THỊ NGỌC QUẾ
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1975
Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Chức vụ: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2001
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; CNCT ngành quản lý văn hóa tư tưởng
LUU THI NGOC QUE.png
 

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 9/28/2020 10:38 AM by System Account
Last modified at 9/29/2020 8:22 AM by System Account