Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Các trang giới thiệu: Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp

Title

Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp

NoiDung

​        1. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức về đăng ký doanh nghiệp:

- Thành lập, tạm ngừng, giải thể doanh nghiệp.

- Đăng ký, tạm ngừng, giải thể hoạt động chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch.

- Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật: Tổ chức khoa học, Liên hiệp Hợp tác xã, Hợp tác xã, ....

- Bổ sung, thay đổi, cập nhật nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Khắc con dấu doanh nghiệp.

3. Đại diện ủy quyền của cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo hợp đồng dịch vụ và đương nhiên chấm dứt đại diện ủy quyền khi thanh lý hợp đồng.

4. Thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ủy quyền hoặc hợp đồng của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Thực hiện hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn ngày về khởi sự doanh nghiệp và Quản trị doanh nghiệp.

6. Tập huấn bồi dưỡng kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế, phổ biến, cung cấp thông tin về chế độ chính sách của nhà nước liên quan đến doanh nghiệp.

7. Tổ chức khảo sát tìm hiểu thực tế cho cán bộ quản lý, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.

8. Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh tiếp cận và thực hiện có hiệu  quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Chính phủ.

9. Quản lý, sử dụng và bảo quản con dấu của Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

10. Tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn Hỗ trợ doanh nghiệp do Giám đốc Trung tâm phân công cụ thể và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.​ 

Website: http://tvhtdn.gov.vn/

DonViTrucThuoc

Đơn vị trực thuộc

Attachments

Created at 5/16/2019 1:58 PM by System Account
Last modified at 5/16/2019 2:46 PM by System Account