Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Tài chính - Kế hoạch

NoiDung

Phòng Tài chính - Kế hoạch

​        

           Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính ngân sách, tài sản, quản lý Nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài chính, Sở Kế hoạch&Đầu tư; đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện


Họ và tên: ĐỖ NGỌC NAM
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1976
Đơn vị công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2002
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
DO NGOC NAM.png​​

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 5/16/2019 1:57 PM by System Account
Last modified at 9/28/2020 11:18 AM by System Account