Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Phòng Nội vụ

NoiDung

Phòng Nội vụ


          Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; Vị trí việc làm; Biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; Vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; Cải cách hành chính; Chính quyền địa phương;Địa giới hành chính; Cán bộ, công chức, viên chức; Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Hội, tổ chức phi chính phủ; Văn thư, lưu trữ nhà nước; Tôn giáo; Thi đua - khen thưởng; Công tác thanh niên.

          Chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.


Họ và tên: ĐỖ VĂN SÁNG
Ngày tháng năm sinh: 20/5/1973
Đơn vị công tác: Phòng Nội vụ huyện
Chức vụ: HUV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Luật, Thạc sỹ quản lý kinh tế 
Do Van Sang (UBND).png

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 5/16/2019 1:55 PM by System Account
Last modified at 9/28/2020 11:18 AM by System Account