Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Văn phòng HĐND-UBND huyện

NoiDung

Văn phòng HĐND - UBND huyện Trảng Bom

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan Nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

​​Họ và tên: TRẦN THỊ KIM ĐOAN
Ngày tháng năm sinh: 14/7/1978
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND-UBND huyện
Chức vụ: HUV,Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2007
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học chính trị, CNCT ngành Tôn giáo.​
Tran Thi Kim Doan.jpg
 ​

DonViTrucThuoc

Phòng Ban

Attachments

Created at 5/16/2019 1:52 PM by System Account
Last modified at 8/2/2021 4:04 PM by DONGNAI\tinhlq