Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

UBMTTQ và các Đoàn thể

NoiDung

UBMTTQ và các đoàn thể huyện

      


Họ và tên: TRƯƠNG TẤN SỸ
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1973
Đơn vị công tác: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Chức vụ: Uỷ viên Ban TVHU, Trưởng Ban Dân vận HU, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật, CNCT ngành Kinh tế chính trị
Truong Tan Sy.jpg
​ 
Họ và tên: NGUYỄN VĂN SƠN
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1970
Đơn vị công tác: Hội Nông dân huyện
Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 2008
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Luật, CNCT ngành QLXH
      Nguyen Van Son.jpg

Họ và tên: ĐINH XUÂN DẬU
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1956
Đơn vị công tác: Hội Cựu chiến binh huyện 
Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1983
Trình độ học vấn: 10/10
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Xây dựng Đảng
DINH XUAN DAU.png
Họ và tên: LÊ ĐỨC THỤY
Ngày tháng năm sinh: 08/5/1964
Đơn vị công tác: Liên đoàn Lao động huyện
Chức vụ: HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1992
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: CN Luật, CNCT ngành xây dựng Đảng và CQNN
LE DUC THUY.png
Họ và tên: TRẦN THỊ THU HƯỜNG
Ngày tháng năm sinh: 15/9/1970
Đơn vị công tác: Hội Phụ nữ huyện
Chức vụ: HUV, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện
Ngày vào Đảng chính thức: 1997
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Đại học Văn thư lưu trữ vá quản trị văn phòng
Tran Thi Thu Huong.jpg

Họ và tên: TRẦN THỊ THÌN
Ngày tháng năm sinh: 01/810/1988
Đơn vị công tác: Huyện Đoàn
Chức vụ:  Bí thư Huyện đoàn
Ngày vào Đảng chính thức: 2009
Trình độ học vấn: 12/12
Trình độ chính trị: Cao cấp
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, KHXH và Nhân văn
TRAN THI THIN.png


DonViTrucThuoc

Giới thiệu

Attachments

Created at 5/16/2019 11:37 AM by System Account
Last modified at 8/2/2021 3:57 PM by DONGNAI\tinhlq